ผู้เชี่ยวชาญชื่อ   นายวิเชียร  ประยูรชาติ


สถานที่ทำงาน    ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน ก.ค.ศ.  

ที่อยู่      43  ซอยนนทบุรี 24/1  ต.ท่าทราย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
 
วุฒิการศึกษา    กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) ,  นบ.   

ประสบการณ์หรือความชำนาญ   

      -  นักวิชาการสอน  สำนักงาน ก.ค.
      -  ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาสำนักงาน ก.ค.ศ.  
      -  วิทยากรการอบรมหลักสูตร / แผนการสอน

ผลงานเด่น

      -  วิทยากรของสำนักงาน ก.ค.ศ.

      -  คู่มือการสอบแข่งขัน ของสำนักงาน  ก.ค.ศ.
      -  คู่มือการเลื่อยวิทยฐานะ

      -  เอกสารประกอบการวิจัยในชั้นเรียน

 ความรู้ความสามารถ / ประสบการณ์

      -  ด้านการวัดผลการศึกษา

      -  ด้านการสอบแข่งขัน  
      -  ด้านการทำผลงานทางวิชาการ
ชื่อ  นายประดิษฐ์  อุ่นหน่อ  วิทยาฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์

สถานที่ทำงาน  โรงเรียนกิ่วลมวิทยา   อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วุฒิการศึกษา  คบ.  (เกษตรศาสตร์)


ประสบการณ์หรือความชำนาญ   
      -   วิทยากรหลักของชมรมครูคอมพิวเตอร์ จังหวัดลำปาง
      -   วิทยากรหลักของชมรม กอท. ลำปางสร้างสรรค์
      -   วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการสืบค้นข้อมูล
      -   วิทยากรการผลิตสื่อ และการเผยแพร่สื่อบนเว็บไซต์
      -   วิทยากร การสร้างแบบเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Soft Chalk Lesson Builder”
     -    วิทยากรอบรมสัมมนาผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์
      -   วิทยากรอบรมโปรแกรม Moodle
      -   วิทยากรในการอบรมหลักสูตรบูรณาการ ICT
           กับการเรียนการสอน โครงการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
      -  วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรสถานศึกษา             
         กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี     

อีเมล  pradit31@gmail.com
  
    


                      ชื่อ   นายธงชัย ยมลำภู

สถานที่ทำงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


วุฒิการศึกษา     วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์หรือความชำนาญ    
       -  หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีการศึกษาและผลิตสื่อมัลติมีเดีย
       -  หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและระบบข้อมูลบุคลากร
       -  ความเชี่ยวชาญ ฐานข้อมูล, ไมโครโปรเซซสเซอร์, Web programming


อีเมล   tu_thongchai@hotmail.comชื่อ   นายยุติธรรม ปรมะ


สถานที่ทำงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร


วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ประสบการณ์หรือความชำนาญ  
        - ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        - รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


 ผลงานวิชาการ


1.ระบบเครือข่ายและการกระจาย 2.ระบบการสื่อสารข้อมูล 3.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 4.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ผลงานวิจัย
-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจำลองสถานการณ์บนอินเตอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 หลักสูตรสถาบันราชภัฏ 2543
ผลงานบริการวิชาการ
การเขียนโปรแกรม1

   ชื่อ   นายยุทธนา มูลกลาง

 สถานที่ทำงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


 วุฒิการศึกษา  วศ.ม. คอมพิวเตอร์

 ประสบการณ์หรือความชำนาญ    
          -    อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          -    สอนประจำหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร์
          -    ความเชี่ยวชาญ Computer Software&Computer Network

อีเมล    yutthana@rmutl.ac.th


ชื่อ นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง

สถานที่ทำงาน    โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก


วุฒิการศึกษา  วท.บ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน


ประสบการณ์หรือความชำนาญ
          -   กรรมการร่างและบรรณาธิการเอกสารประกอบการอบรมครู  เรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน และซอฟท์แวร์ประยุกต์ของสพฐ สกอ - สสวท (2550-2554)                                                        
           -   วิทยากรอบรมครูโรงเรียนตำรวจตะเวณชายแดน  
              “ซอฟท์แวร์ตารางทำงานและการประยุกต์ ของ สสวท.


อีเมล  nescoffee12@hotmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม  http://krunes.maepa.org/me/work/work.html